Sarah Furchner Photography Photo Keywords: Stars
Gargantua Bay. Lake Superior.